За проекта

Договор № BG16RFOP002-2.002-0441-C01

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура: „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Код на процедура: BG16RFOP002-2.002

Наименование на проекта/информацията: Развитие на управленския капацитет и растеж в КЛУБФЕРБАНД ИТА ООД чрез въвеждане на специализирани услуги, придобиване на международни сертификати и използване на информационни и комуникационни технологии и услуги

Срок на изпълнение: 18 месеца

Проектът предвижда:

  • развитие на управленския капацитет и растеж на производителност, екпортен капацитет и нетни приходи от продажби в КЛУБФЕРБАНД ИТА ООД с над 30% чрез подкрепа със специализирани консултантски услуги  за реинженеринг на бизнес процесите;
  • внедряване на система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) ISO/IEC 27001:2013 и ресертификация на дружеството според най новата версия на международен стандарт ISO 9001: 2015, като се планира и закупуване на тестер за контрол на качеството на произведените или сервизирани съоръжения.