Дейности

Целта на проектното предложение е в рамките на 18 месеца да се повиши  управленския капацитет и очакван растеж  на фирмата чрез стабилното нарастване на приходите, печалбите и свободните парични потоци , разширяването на продуктовата структура и пазарното присъствие на дружеството чрез въвеждане и прилагане на ефективна система за управление чрез следните инструменти -промяна в бизнес модела с 5 процеси, въвеждане на хардуерни инструменти в подкрепа на промяната, нова организационна рамка за управление, мерки и стратегия за развитие.

За проекта

Договор № BG16RFOP002-2.002-0441-C01

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура: „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Код на процедура: BG16RFOP002-2.002